خلیج فارس به هفت زبان زنده دنیا

 

persian:خلیج فارس برای همیشه خلیج فارس می ماند.کشورهای ضعیف و کوچک نمیتوانند با تغییر نام خلیج فارس  خود را بزرگ کنند.خلیج فارس برای همیشه برای ایران و نامش برای همیشه خلیج فارس است.

English: Persian Gulf will remain Persian Gulf forever. Small and poor countries can not change the name of the Persian Gulf to its great.and his name is forever

Spanish:Del Golfo Pérsico seguirá siendo del Golfo Pérsico para siempre. Los países pequeños y pobres no se puede cambiar el nombre del Golfo Pérsico a su gran. Del Golfo Pérsico para siempre del Golfo Pérsico a Irán, y su nombre es para siempre.

Arabic:وسوف تبقى الخلیج الفارسی الخلیج الفارسی إلى الأبد. الدول الصغیرة والفقیرة لا یمکن تغییر اسم الخلیج الفارسی إلى عظیم لها. الخلیج الفارسی للأبد الخلیج الفارسی إلى إیران، واسمه إلى الأبد.

French:Du golfe Persique restera à jamais le golfe Persique. Les petits pays et les pauvres ne peuvent pas changer le nom du golfe Persique à sa grande. Du golfe Persique pour l'Iran et le Golfe

italian:Golfo Persico rimarrà per sempre nel Golfo Persico. Paesi piccoli e poveri non è possibile modificare il nome del Golfo Persico per il suo grande.

Dutch:Perzische Golf blijft Perzische Golf voor altijd. Kleine en arme landen kunnen niet de naam van de Perzische Golf te wijzigen in de grote. Perzische Golf voor Iran en de Perzische Golf is slecht voor je

 

/ 0 نظر / 28 بازدید